Zajęcia Ninja

Od września uruchomiliśmy zajęcia Ninja dla dzieci od 5 roku życia, jak również dla dorosłych. Zobacz jak wyglądają jedne z pierwszych zajęć!

Jesteś fanem Ninja Warrior? Chcesz być sprawny jak Ninja? Chcesz aby twoje dziecko rozwijało się prawidłowo, jednocześnie świetnie się bawiąc i ucząc się elementów Ninja? Zapraszamy do Fit Test Family na zajęcia Ninja
Po długich naradach 🙀i debatach 😰udało nam się ustalić szczegóły dotyczące zajęć grupowych❤️💪
Zajęcia będą miały charakter ćwiczeń ogólnorozwojowych, połączonych z elementami gimnastyki, zabawami i przygotowaniem do zawodów ninja/OCR.
Lista do zapisu dostępna na miejscu lub zapraszamy przez Messenger oraz telefonicznie 534 036 313
Obecnie listy we wszystkich grupach są zamknięte i zapisujemy tylko na listę rezerwową.

Ninja oCR dla dorosłych

Chcesz się przygotować do zawodów Ninja/OCR, marzysz o występie w Ninja Warrior? Zapraszamy do nas, mamy bogate doświadczenie w pokonywaniu przeszkód i pomożemy Ci osiągnąć postawiony cel. Możesz wziąć udział w zajęciach grupowych lub przyjść na indywidualne. Zajęcia prowadzi mistrzyni Polski w biegach OCR Agnieszka Rynkiewicz, oraz jeden z czołowych zawodników w Polsce Mateusz Rynkiewicz.

Godziny naszych zajęć grupowych

Poniedziałek: 

 • 17:00 – Ninja Kids 10-12 lat
 • 18:15 – Ninja/OCR dorośli

Wtorek:

 • 17:00 Ninja Kids 5-7 lat
 • 18:15 Ninja Kids 8-9 lat

Środa:

 • 16:00 Ninja Junior

Czwartek:

 • 17:00 Ninja Kids 7-9 lat
Pamiętajcie, że każde dziecko jest zapisane do określonej grupy i tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z nami, jest możliwe zmienienie godziny, pod warunkiem, że w innej grupie będzie wolne miejsce.

Regulamin

 

Regulamin zajęć Ninja

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Treningów “Ninja” oraz uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach sportowych zwanych dalej „treningiem/gami”:

Sport Kurs Agnieszka Rynkiewicz, adres korespondencyjny: ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp., posiadająca numer NIP: 7393287691, numer REGON: 081017351, prowadzący Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Fit Test Family w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatnatów

(dalej: „Organizator”).

§2 ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadczenie usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i poprzez opłacenie karnetu lub wejściówki i zaakceptowanie regulaminu.
 2. Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia karnetu lub wejściówki.
 3. Członkiem drużyny może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia, może zostać przyjęta w poczet członków drużyny za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 4. Termin ważności karnetu to jeden miesiąc
 5. Korzystanie z karnetu przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Drużyną na czas nieokreślony..
 6. Członek drużyny podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju karnetu. 
 7. Status Członka drużyny uzyskuje się z momentem wykupu pierwszego karnetu i akceptacją niniejszego regulaminu podczas zakupu. W przypadku gdy o członkowsko ubiega się dziecko, w jego imieniu płatności i akceptacji niniejszego Regulaminu dokonuje przedstawiciel ustawowy. Nabycie statusu nie może nastąpić wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz drużyny, wynikających z obowiązującego cennika karnetów i wejściówek jednorazowych, w terminach określonych regulaminem.
 8. Członek drużyny (przedstawiciel ustawowy członka drużyny) zobowiązuje się do terminowego regulowania opłaty za karnet za dany okres rozliczeniowy. 
 9. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu zawarcia umowy i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Organizatora.
 10. Płatności wynikające z tytułu umowy, zawartej w systemie płatności miesięcznej, Członek drużyny zobowiązuje się dokonywać z góry za kolejny miesiąc, nie później niż na 24 godziny przed ustalonym treningiem. Brak wniesienia opłaty w w/w terminie może spowodować niedopuszczenie Członka drużyny do danego treningu.
 11. Członkostwo w drużynie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 12. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia umowy, jeżeli w opinii Organizatora treningów,  kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom drużyny, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
 13. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Organizatora, jeżeli Organizator postanowi rozwiązać działalność drużyny “Ninja”.
 14. Niezależnie od powyższych postanowień, Członek Drużyny nie ma prawa do korzystania z treningów w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Organizatora. W takiej sytuacji Organizator jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka Drużyny do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Organizator ma prawo do wyproszenia Członka drużyny z treningu.
 15. W ciągu trwania umowy Członek Drużyny ma możliwość bezpłatnego zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony 30 dni. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Organizatorem. W przypadku ponownej chęci skorzystania z prawa do zawieszenia karnetu, klient zobowiązany jest uiścić 50 zł należności za każde 30 dni dodatkowa możliwość zawieszenia usługi z góry. W okresie zawieszenia członkostwa spłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony.
 16. Odrobienie treningu jest możliwe wtedy, gdy Członek drużyny wypisze się z treningu na minimum dzień przed rozpoczęciem zajęć. W sytuacji, gdy klient tego nie zrobi z jakiejkolwiek przyczyny, sesja treningowa przepada. Warunkiem możliwości odrobienia zajęć, jest dostępność miejsc w innej zbliżonej grupie treningowej.
 17. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że głównym beneficjentem zajęć są osoby w wieku 5-12 lat. Klient wie, że dzieci w tym wieku mogą nie mieć tyle zdolności interpersonalnych co wykształcona osoba dorosła. W związku z tym, dzieci nie potrafią radzić sobie z opiniowaniem tak dobrze, jak dorośli. Klient oświadcza, że w związku z powyższym, przyłoży wszelkich starań do dbania o dobre imię Organizatora, a wszelkie kwestie sporne wynikające z nieporozumień, pomyłek i innych indywidualnych przesłanek zostaną wyjaśnione indywidualnie, mailowo lub telefonicznie poza opinią publiczną. Tym samym Organizator deklaruje reagować na tego typu sytuacje z wysokim priorytetem i proklienckim nastawieniem. 

§3 PŁATNOŚCI

 1. Płatności są możliwe na miejscu w placówce, gotówką lub kartą płatniczą, oraz zdalnie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji lub przelewem bankowym.
 2. Przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego należy skonsultować się z Organizatorem, aby zapytać o dostępność miejsc w interesującym terminie.
 3. Zawodnicy są przypisani do stałych grup treningowych w zależności od wieku, umiejętności i dostępnych miejsc. Po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu należy wykupić wejściówkę minimum 15 min przed treningiem i zapisać się do grupy treningowej,
 4. Płatności za karnety są realizowane z góry za treningi, nie później niż 15 min przed treningiem,
 5. Należy zachować ciągłość w płatności za treningi. Brak płatności po wyczerpaniu karnetu, traktowany jest tak, jakby Członek Drużyny był nieobecny, a to nie zwalnia go z płatności za trening. Przykładamy dużo starań do tego, aby informować Cię o stanie Twojego karnetu, ale również zachęcamy, aby kontrolować jego stan.
 6. Cennik karnetów podstawowych:
  1. Jednorazowe wejście: 40 zł brutto- czas nieokreślony,
  2. Karnet miesięczny: 90-150 zł brutto – ważny w danym miesiącu, a cena zależy od ilości dni treningowych w danym miesiącu.

 

§4 KARNETY I WEJŚCIÓWKI:

 1. Ogólne postanowienia: 
  1. W przypadku karnetów istnieje możliwość odrobienia nieobecności, jeśli uczestnik odpowiednio wcześnie tj. dzień przed rozpoczęciem treningu poinformuje o planowanej nieobecności.
  2. Istnieje możliwość jednorazowego, bezpłatnego zawieszenia karnetu na 30 dni.
  3. Organizator  “Ninja” nie bierze odpowiedzialności za sytuacje na drodze utrudniające dojazd, brak dopilnowania procedury wypisania z zajęć, pojawienia się choroby wywołanej wirusem lub bakterią w dniu treningu, kiepskie samopoczucie lub chęć odpoczynku w dniu treningu. W każdej z tych sytuacji trening w karnecie przepada bez możliwości odrobienia jej.
  4. Klient zobowiązuje się do przestrzegania proponowanych zasad w regulaminie. Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia karnetu w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy klient systematycznie szuka i wykorzystuje luki w regulaminie w celu uzyskania korzyści majątkowych większych niż otrzymali inni klienci. W takiej sytuacji, jeśli klient nadal chce korzystać z treningów Ninja, może otrzymać ostrzeżenie lub indywidualną propozycję “karnetu naprawczego”, którego celem jest rekompensata utraconych korzyści przez innych klientów oraz drużyny.

2.     Karnet ważny 1 miesiąc kalendarzowy

3.     Koszt karnetu 90-150 zł brutto 

 1. Karnet uprawnia do 3-5 wejść na przestrzeni całego miesiąca,
 2. Odrobienie zajęć jest możliwe, gdy wypiszesz się z zajęć dzień przed ich rozpoczęciem
 3. Płatności należy dokonać nie później niż 15 min  przed deklarowanym treningiem oraz każdorazowo z początkiem każdego miesiąca.
 4. Maksymalna ilość uczestników na grupie: 12 osób
 5. Jednorazowe wejście:
  1. Jedno wejście ważne bezterminowo,
  2. płatności należy dokonać nie później niż 15 min przed deklarowanym treningiem,
  3. cena: 40 zł brutto
  4. Maksymalna ilość uczestników na grupie: 12 osób
  5. Jednorazowe wejście nie jest wiążące terminowo umową
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen i zasad związanych z karnetami i wejściówkami jeśli uzna, że wpłynie to pozytywnie na rozwój drużyny.

§5 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TRENINGÓW NINJA KIDS

 1. Regulamin przedstawiony przez Organizatora ma zapewnić optymalny trening wszystkim uczestnikom treningów. 
 2. Pracownicy Organizatora pozostają do dyspozycji uczestników treningów, z uwzględnieniem zasad i wyjątków przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 3. Organizator świadczy usługi w zakresie treningów grupowych dla dzieci i osób dorosłych na w sali ninja jak i na świeżym powietrzu.
 4. Udział w treningach “Ninja” wymaga sprawności fizycznej, odporności psychicznej i wytrwałości. Udział w treningach “Ninja” niesie za sobą znane i nieprzewidziane ryzyko fizycznych obrażeń lub/i śmierci, choroby lub/i zniszczenia, utraty osobistej własności. Udział w treningach “Ninja” jest całkowicie dobrowolny i wynikający z wolnej woli Uczestnika, który musi zaakceptować każde i całe ryzyko oraz wyrazić zgody i potwierdzić, że jego udział w każdym z treningów następuje z własnej nieprzymuszonej woli i jest całkowicie dobrowolny niezależnie od tego co zostało mu zasugerowane w jakikolwiek sposób.
 5. Uczestnik treningów Ninja sam decyduje o tym (lub opiekun ustawowy), czy jego stan zdrowia, kondycja czy inne uwarunkowania umożliwiają mu udział w treningu lub jego części.
 6. Każdy z Uczestnik treningów, przystępuje do ćwiczeń na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań do uczęszczania na treningi “Ninja”, Uczestnik powinien zasięgnąć opinii lekarza pierwszego kontaktu i uzyskać jego opinię/zgodę na uczestnictwo. W sytuacji braku zgody/ opinii lekarza to rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za aktualny stan zdrowia Uczestnika treningów “Ninja”.
 7. Uczestnik oraz prawny opiekun (rodzic), musi wiedzieć, że treningi mają charakter o podwyższonym ryzyku. Oznacza to, że znacznie częściej mogą wystąpić otarcia, stłuczenia, skręcenia, wstrząśnienie mózgu i urazy głowy, złamania w wyniku upadków, potknięć i poślizgnięć.
 8. Zalecamy wykupić dodatkowe ubezpieczenie NNW dla Uczestnika treningów, wykupione we własnym zakresie. Organizator informuje, iż współpracuje z PZU i może zaoferować pakiety ubezpieczenia w cenie od 30-349 zł/uczestnik niepełnoletni. Szczegóły udostępniamy przez email.
 9. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Uczestnik treningu powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.
 10. Uczestnik treningów “Ninja” powinien korzystać z treningów zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Organizatora, wytypowaną osobę prowadzącą trening (trenerów/instruktorów) lub wynikający ze stosownych instrukcji bądź informacji. Organizator lub osoba reprezentująca, trener/instruktor prowadzący  trening  “Ninja” mogą poprosić Uczestnika treningu  o jego opuszczenie w przypadku:
  1. gdy, zachowanie Uczestnika  zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników  oraz zakłóca porządek treningu,
  2. gdy, nie przestrzegania poleceń wydawanych przez przedstawicieli Organizatora treningów “Ninja” – trenera/instruktora,
  3. gdy, występuje nieprzestrzeganie zasad, których wyegzekwowanie prowadzi do skrócenia czasu trwania treningu, 
  4. gdy, zachowanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu Organizatora dla treningów “Ninja”.
 11. Uczestnik treningów ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia publicznego lub prywatnego na skutek braku stosowania się do zaleceń trenera i/lub ogólnych nakazów i zakazów panujących w przestrzeni publicznej, na których odbywają się treningi “Ninja”
 12. Organizator treningów “Ninja”  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przekonania o możliwości zagrożenia bezpieczeństwu Uczestnika lub Uczestników zajęć.

§6 Nagrywanie VIDEO i AUDIO

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że na treningach będą robione zdjęcia oraz kręcone filmy, które do celów marketingowych, są publikowane na Facebooku, Instagramie, TikToku, Youtube oraz przez innych partnerów medialnych generując ruch organiczny lub/i płatny w celu rozwoju działalności Organizatora treningów “Ninja” oraz promocji aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych  tj. dotarcie do szerszego grona odbiorców. Skutkiem tych działań są przez Organizatora, materiały promocyjne z wykorzystaniem zdjęć Uczestników treningów w tym dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizator treningów “Ninja” wykonuje wyżej opisane czynności w celu utrzymania i rozwoju swojej działalności. Tym samym Organizator oświadcza, że z dużą starannością podchodzi do jakości publikowanych materiałów z udziałem Uczestników treningów oraz dobierania grupy odbiorców podczas kampani marketingowych, aby ograniczyć wyświetlanie materiałów audio-wizualnych osobom niepożądanym. Organizator tym samy udziela gwarancji, że nigdy nie zestawia ze sobą kilku danych osobowych tj. imię czy nazwisko, dane adresowe lub kontaktowe, które mogłyby ułatwić identyfikację osoby ze zdjęcia.
 2. Dostęp do materiałów audio-wizualnych posiada wyłącznie Organizator treningów  “Ninja” oraz współpracujący z nim trenerzy i instruktorzy, a także zaufani partnerzy świadczący usługi pomagające realizować pkt.1 (marketerzy, montażyści, graficy, redaktorzy, agencje marketingowe, fotografowie itp.)
 3. Materiały audio-wizualne opublikowane na stronach będą widnieć na nich do momentu zakończenia działalności danego miejsca w sieci, a magazyn Organizatora treningów “Ninja” przechowuje materiały nie więcej niż 5 lat od czasu zdobycia materiałów. Uczestnik treningów ma możliwość uzyskania wglądu do zgromadzonych materiałów z udziałem swojego wizerunku.
 4. Organizator treningów “Ninja”, zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości wykupienia karnetu na następne miesiące i uczestnictwa w treningach w sytuacji częstego zgłaszania usunięcia materiałów audiowizualnych z bazy bez podawania powodu lub/i  powodu chęci pozostania anonimowym lub innych powodów, które w opinii Organizatora nie działają na szkodę Uczestnika treningów. W interesie Organizatora jest dostarczenie usług na najwyższym możliwym poziomie, a jest to możliwe tylko dzięki zdobywaniu dobrych jakościowych materiałów marketingowych. Treningi Ninja Kids są treningami grupowymi, dlatego częste usuwanie materiałów marketingowych w wyniku obecności jednego z Uczestników chcącego zachować anonimowość powoduje utratę przez Organizatora dobrego materiału audiowizualnego z udziałem pozostałych Uczestników treningu, który często jest bardzo kosztowny. Brak materiałów marketingowych może skutkować upadkiem działalności Organizatora i rozwoju treningów “Ninja”, co jest sprzeczne z interesem obu stron umowy (Organizatora oraz Uczestnika). W kontekście zachowania anonimowości proponujemy, aby uczestnik do tych celów miało maskę lub komin uniemożliwiający rozpoznanie. To w gestii Uczestnika lub opiekunów prawnych leży zabezpieczenie wizerunku swojego bądź wizerunku dziecka. Jeśli dostępne środki nie pozwalają na zachowanie anonimowości w żaden sposób na naszych zajęciach, Organizator proponuje zrezygnować z treningów “Ninja”, które są treningami grupowych i sugeruję poszukać treningów o charakterze zajęć indywidualnych, na których dostępne środki ochrony mogą wystarczyć.
 5. Pochodzenie materiałów audio-wizualnych jest różna: profesjonaliści, rodzice, amatorzy filmu i fotografii, trenerzy, osoby niepowiązane. Gwarantujemy, że z nadesłanych materiałów do Organizatora, dokonywana jest selekcja publikowanych materiałów dbając o to, aby publiczny wydźwięk był pozytywny, dbając o budowanie dobrego wizerunku każdego Uczestnika treningu.

§7 FUNKCJONOWANIE W RAMACH UCZESTNICTWA W TRENINGACH NINJA

 1. Funkcjonowanie treningów oparte jest na wzajemnym szacunku, współdziałaniu, otwartości i pozytywnym nastawieniu.
 2. Uczestnik (osoba niepełnoletnia – dziecko, młodzież) należy odebrać z miejsca treningu nie później niż 5 minut po zakończeniu treningu. W rażącym lekceważeniu tego punktu Organizator treningów “Ninja”, może naliczyć karę w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte pół godziny zwłoki i doliczyć do następnego rozliczenia, płatności za karnet.
 3. Uczestnik treningu zobowiązany jest do przestrzegania poleceń wydawanych przez trenerów.
 4. Uczestnik treningu zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku w miejscu treningu (posprzątać ewentualne śmieci po sobie, naprawić zniszczenia).
 5. W przypadku spóźnienia trenera/instruktora, Uczestnik treningu o godzinie rozpoczęcia treningu organizują sami rozgrzewkę w postaci ćwiczeń: krok odstawno – dostawny w lewo i prawo 100 m; 10 powtórzeń pies z głową do dołu; 10 powtórzeń pies z głową do góry; 10 sekund każda możliwa pozycja deski – lewym bokiem, przodem, prawym bokiem i tyłem; 20 sekund skrętoskłony; 10 wykroków na lewą nogę; 10 wykroków na prawą stronę; 10 pełnych przysiadów na przemian z dwoma seriami 10 pompek; 10 sekund krążenia ramion w przód; 10 sekund krążenia ramion w tył; 10 sekund jaskółka na lewej nodze; 10 sekund jaskółka na prawej nodze; 10 sekund ugięcia przód/tył + 10 sekund ugięcia prawo lewo, 10 pajacyków pajacyków;  20 podskoków obunóż; 5 skoków w dal. Po zakończeniu tych ćwiczeń biegamy w okolicy miejsca zbiórki tak długo, aż pojawi się trener/ instruktor. W sytuacji, gdy trener/instruktor pojawi się wcześniej, czekamy na dyspozycje z jego strony.
 6. Niektóre z treningów odbywają się w miejscach położonych na terenie parków miejskich oraz wykorzystują infrastrukturę pożytku publicznego.
  W przypadku, gdy trening odbywa się w takich miejscach, Uczestnicy treningu zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie parków miejskich i innych miejscach pożytku publicznego.
 7. Jeżeli Organizator został pociągnięty do odpowiedzialności lub naprawił szkodę powstałą na terenie parku miejskiego lub innym miejscu pożytku publicznego w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika treningu, wynikającym z niezastosowania się do treści regulaminów i przepisów porządkowych, przysługuje mu prawo zwrotu od Uczestnika treningu lub jego opiekuna prawnego poniesionych kosztów wynikających z konieczności naprawy wyrządzonych szkód.
 8. Niezależnie od przypadków wskazanych w Umowie, Organizator ma prawo rozwiązać w formie pisemnej każdą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczestnik treningu rażąco narusza postanowienia Umowy lub niniejszych zapisów w Regulaminie, tj.:

1.     gdy, zachowuje się w sposób agresywny bądź w inny sposób powszechnie uznawany na niedopuszczalny;

2.     gdy, swoim niewłaściwym zachowaniem naraża innych Uczestników treningu lub przechodniów i trenerów/ instruktorów na utratę zdrowia lub życia;

3.     gdy, uporczywie, pomimo co najmniej trzykrotnego wezwania do zmiany zachowania, nie stosuje się do poleceń trenera lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Treningu “Ninja”;

 1. Za wszelkie szkody z winy Uczestnika treningu w trakcie trwania treningu, odpowiada Uczestnik treningu.

§8 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Na treningu należy przyjść, 5 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia, aby trener mógł sprawdzić obecność. Spóźnienie jest tożsame z nieobecnością.
 2. Na trening można przyjść tylko na grupę, do której Uczestnik zadeklarował przyjść.
 3. Przepisywanie karnetu na innego Uczestnika treningu jest niemożliwe,
 4. Organizator treningów “Ninja”, może odmówić odrobienia treningu w określonej godzinie, jeśli grupa osiągnęła maksymalny limit uczestników lub karnet jest nieopłacony i nieaktywny.
 5. Uczestnik treningu może przyjść na zajęcia z osobą towarzyszącą, po ówczesnym poinformowaniu o tym fakcie Organizatora, aby ten mógł zapewnić miejsce w danej  grupie treningowej. Osoba towarzysząca zostaje zarejestrowana w systemie obsługi klienta Organizatora treningów “Ninja”. Ta sama reguła obowiązuje również przy większej ilości osób towarzyszących. 
 6. Zabronione jest przychodzenie Uczestnikom treningów na trening ze

§9 ODZIEŻ SPORTOWA 

 1. Organizator treningów “Ninja” zaleca, aby każdy Uczestnik treningów w trakcie ich przebiegu był ubrany w odzież treningową, najlepiej przeznaczoną do intensywniejszego użytkowania (nie najnowszą), a podczas zajęć w terenie obuwie sportowe zakrywające palce i pięty, stosowne do panujących warunków atmosferycznych. Trening w ubraniu codziennym albo w jeansach jest dozwolony ale Organizator, trener ani instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za jego zniszczenie, wynikające z charakterystyki i zadań wykonywanych w trakcie treningu.
 2. Każdy Uczestnik treningu będzie miał dostęp i możliwość zakupu strojów treningowych z logotypem i brandingiem drużyny Ninja.
 3. W trakcie treningów nie wolno przebywać w odzieży z elementami powiązanymi z organizacjami o charakterze nacjonalistycznym lub komunistycznym oraz organizacjami nawołującymi do agresji i przemocy.

§10 POSTĘPOWANIE ZE SPRZĘTEM I INFRASTRUKTURĄ ZNAJDUJĄCYM SIĘ W MIEJSCACH TRENINGÓW

 1. Sprzęt  i infrastruktura zastana musi być wykorzystywana tylko do tych ćwiczeń, do których jest przeznaczona.
 2. Użytkowanie sprzętu winno być zgodnie z zachowanymi normami. 
 3. Wszelkie usterki i uszkodzenia sprzętu oraz infrastruktury, które wystąpiły w wyniku  rażącego braku poszanowania oraz uwag instruktorów/trenerów, ich naprawą będą obciążeni Uczestnicy treningów  lub ich opiekunów prawnych. 

§11 UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH, MOBILNYCH I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

 1. W trakcie treningów zabrania się słuchania muzyki z urządzeń multimedialnych.
 2. W trakcie treningów Uczestnicy nie powinni posiadać telefonów komórkowych (Smartphonów), ponieważ mogą ulec zniszczeniu, zalaniu lub zgubieniu, za które Organizator treningów “Ninja” oraz osoba prowadząca trening nie będzie ponosić odpowiedzialności.
 3. Zezwala się użytkować wszelkiego rodzaju gadżety i akcesoria służące do pomiarów wykonanej pracy podczas treningu m.in – smartwatch, pulsometry, zegarki sportowe i inne. Organizator treningów ‘Ninja” jednocześnie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, zgubienia oraz trwałe uszkodzenia posiadanego sprzętu, przed w trakcie i po treningu. 

§12 TRENINGI DRUŻYNY

 1. Treningi prowadzone są wyłącznie przez instruktorów lub trenerów współpracujących z Organizatorem.
 2. Uczestnicy treningów uczestniczą w zajęciach dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 3. Na treningu obowiązują wcześniejsze zapisy.
 4. Jeżeli Uczestnik treningu nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, musi wypisać się z nich nie później jak dzień wcześniej.
 5. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w treningach jest ustalona na 12 uczestników. Ostateczną decyzję o ewentualnym rozpoczęciu bądź kontynuacji treningu po jej przekroczeniu, Organizator treningów “Ninja”, pozostawia w gestii trenera bądź instruktora prowadzącego dany trening. 
 6. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia treningów danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Uczestników i osób z aktywnym i opłaconym karnetem.

§13 PRZEBIERANIE I SZATNIA

 1. Organizator zapewnia miejsc do przebierania się, oraz szatnię. Uczestnicy treningów proszeni są o przychodzenie wcześniej w celu na trening aby zmienić strój codzienny na sportowy. Dzięki temu trener lub instruktor prowadzący trening będzie mógł punktualnie go rozpocząć. 
 2. Na treningi nie wolno przynosić maskotek, zabawek, kocyków ani innych przyborów i przyrządów utrudniających realizację zadań treningu. 
 3. Zabrania się przynoszenia na treningi przedmiotów niebezpiecznych, a także innych przedmiotów, których posiadanie mogłoby powodować trudności w realizacji planu treningu.
 4. Zabrania się przynoszenia na trening przedmiotów niebezpiecznych i innych, które mogłyby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu i życiu lub zniszczenia mienia, bądź stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Uczestników treningu oraz osób postronnych,  w trakcie treningu i w miejscach zbiórki. 

§14 DOPING I INNE ŚRODKI

 1. W trakcie treningów oraz na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
 2. W trakcie treningów oraz na terenie obiektu, których odbywają się treningi, obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, narkotyków, czy innych podobnych substancji, a także przychodzenia w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. 

§15 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników treningów jest 
 2. Sport Kurs Agnieszka Rynkiewicz, adres korespondencyjny: ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp., posiadająca numer NIP: 7393287691, numer REGON: 081017351 , z którym Uczestnik treningów może kontaktować mailowo pisząc na adres biuro@fit-test.com.pl .
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko, firmę, NIP, adres IP), dane adresowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane w postaci numeru rachunku bankowego (oraz instytucja finansowa – w przypadku dokonania płatności przelewem).
 4. Dane osobowe Uczestników treningów przetwarzane są w celu: zawierania umów, kupna karnetu oraz realizacji oferowanych przez Organizatora usług oraz ich rozliczenia; wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami; archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności; a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy.
 6. Dane osobowe Uczestników treningów, będą przechowywane przez okres:

1.     obowiązywania aktywnego karnetu/umowy zawartej z członkiem grupy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Organizatora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przechowywania dowodów księgowych);

2.     niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Organizatora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora i osób reprezentujących, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 1. Przy przetwarzaniu danych osobowych Uczestników treningów, Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora uczestniczących w wykonywaniu jego czynności i wspierających w świadczeniu usług (w tym drogą elektroniczną), tj. podmiotom świadczącym usługi płatnicze, doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom informatycznym i hostingowym, agencjom reklamowym lub marketingowym, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez Organizatora celach, o których mowa powyżej.
 2. Uczestnikowi treningów, który przekazał swoje dane osobowe przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania swoich danych;
 3. prawo usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Organizatora będzie przetwarzał dane Uczestnika treningów w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik treningów uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§16 REZYGNACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Nawiązanie współpracy z Organizatorem w ramach uczestnictwa na treningach “Ninja”, jest w pełni dobrowolne.

2.     Każdy Uczestnik decydujący się na zawarcie Umowy, która w rozumieniu niniejszego regulaminu widnieje w postaci wszelkiego rodzaju “karnetów” ma prawo do rezygnacji z korzystania z usługi.

3.     Uczestnik rezygnujący z usługi w wyniku zdarzenia losowego lub urazu może zawiesić swój karnet na przysługujący mu okres 30 dni w ramach zamrożenia karnetu.

4.     Rozwiązanie przez Uczestnika umowy na skutek rezygnacji z usługi jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z Organizatorem i ustaleniu zasad rozwiązania umowy. Zasady są rozpatrywane każdorazowo indywidualnie, w taki sposób, aby obie ze stron zakończyły współpracę w przyjaznych dla siebie relacjach. O decyzji rozwiązania umowy należy zawsze poinformować Organizatora.

5.     Zawarte informacje w §17, pkt 2,3,4 dotyczą uczestników z aktywnymi karnetami i dostępnymi sesjami treningowymi. W innej sytuacji, gdy Uczestnik ma karnet i jest on nieaktywny, nie ma dostępnych sesji treningowych lub jego ważność skończyła się, może rozwiązać umowę w formie nieprzedłużania i niewykupywania kolejnego karnetu. Co się przez to rozumie, że umowa ma ważność tylko w trakcie trwania aktywnego karnetu, z wyjątkiem zalegania z płatnościami dla Organizatora za odbyte treningi i posiadając saldo ujemne na karnecie przypisanym do Uczestnika.

6.     We wszystkich nierozstrzygalnych i nieopisanych sprawach, Organizator ze swojej strony zapewnia, że przedłoży wszelkich starań, aby wszystkie sprawy nieopisane rozpatrywać w sposób polubowny i na najwyższym poziomie komunikacji personalnych.

§17 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zakupieniem karnetów i zawarciem umowy lub świadczeniem usług przez Organizatora treningów “Ninja”, Uczestnik treningów może złożyć poczty elektronicznej biuro@fit-test.com.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Uczestnikowi treningów przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 18 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Organizator treningów “Ninja” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Uczestnikom treningów zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez: wysłanie nowej treści Regulaminu na adres e-mail wskazany przez Uczestnika treningów przy zawieraniu Umowy (w trakcie kupna karnetu) lub za pośrednictwem załącznika pdf, dok, i innego formatu tekstowego przesyłanego jako załącznik w wiadomości SMS.
 2. Zmiany Regulaminu wiążą Uczestników treningów, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik treningów nie zgodzi się ze zmienionymi zapisami w regulaminie i rozwiąże współpracę  w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w umowie i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje i ma zastosowanie od dnia 04.09.2023 roku.